Procena rizika u za?titi lica imovine i poslovanja

Procena rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja je prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti i ona predstavlja ?anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija za?tite preduze?a i mobili?u neophodni bezbednosni resursi...

VI?E INFORMACIJA

Procena ugro?enosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre?a

Procena ugro?enosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre?a

Elementarne nepogode i druge prirodne i tehni?ko-tehnolo?ke katastrofe mogu imati negativne posledice po funkcionisanje privrednih i dru?tvenih sistema, kao i dru?tva u celini. Skup ove vrste rizika ne sme biti potcenjen ili zaboravljen...

VI?E INFORMACIJA

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je aktivnost koja uz to ?to ima izra?en humani karakter donosi i veliki materijalne u?tede poslodavcima. Svaka potencijalno spre?ena povreda na radu zna?i i milione dinara u?tede za poslodavca. Preventivno delovanje je osnov BZR-a...

VI?E INFORMACIJA

Licenca procene rizika u za?titi lica, imovine i poslovanja

 

Licenca procene rizika od katastrofa i plana za?tite i spasavanja

Licenca za izradu plana za?tite od udesa

 

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Filter Categories
Reference
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Za?to izabrati nas?


OTVORENI PRISTUP

Nudimo otvorenu saradanju, uvid u celokupnu projektnu dokumentaciju pre potpisivanja (pred)ugovora i poku?a?emo da odgovorimo na sva pitanja kako biste nam ukazali poverenje.


?KONTINUIRANI KVALITET

13 godina iskustva, daju nam sigurnost da garantujemo da su na?i radovi, od grubih do finalnih, visokokvalitetni kontinuitetu, u svim segmentima izgradnje.


POUZDANOST

Dobro organizovan i obu?en kadar ?irom Srbije, spreman da pru?i odgovore na svaki zahtev, u najkra?em mogu?em vremenskom roku.


MOGU?NOSTI

Nudimo Vam mogu?nost da, u prvim projektnim fazama, uskladimo sve ?elje kako bismo u kasnijim fazama razvoja projekta do?li do najboljeg re?enja na obostrano zadovoljstvo.


ODGOVORNOST

Ugovorne obaveze ispunjavamo odgovorno, potpuno i bez ka?njenja. U skladu sa svim propisima i standardima, svi na?i objekti poseduju upotrebnu dozolu i uredno su uknji?eni.

Ko smo mi?

Nastojimo da na?i radnici obavljaju kompletan posao.

Tome doprinose brz odziv, obu?en kadar, iskusni in?enjeri i raspolo?ivost korisniku svih 365 dana u godini.

Uvo?enjem savremenih na?ina poslovanja, za kratko vreme smo ostvarili velike reference i poslove.

VI?E

 

Odli?no obu?en kadar i servis opremljen najsavremenijom tehnologijom, kao i veliki broj servisnih vozila, daju nam mogu?nost da servisne usluge pru?imo na celoj teritoriji Srbije.

Uvoznici smo i distributeri opreme u delatnosti kojom se bavimo.

Partnerima omogu?avamo da opremu koju uvozimo dobiju po partnerskim cenama.

VI?E

 

Tesla sistemi su po drugi put izabrani za nagradu Superbrands Srbije.

Nalaze se me?u 79 kompanija koje posluju u Srbiji ?iji superbrend traje deceniju, od prvog progla?enja 2007. godine do poslednjeg progla?enja pobednika 2018. godine.

Pratite najnovije vesti

Vendori

ISO Standardi

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
ISO 20000
ISO 22301
ISO 27001
ISO 37001
ISO 50001